Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1.       Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

2.       Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone, z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), który jest dostarczany wraz z Towarem, na adres EUROLAND Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard. Jako datę przyjęcia zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane.

3.       Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, na zasadach opisanych w ust. 5 poniżej. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.       Sprzedawca gwarantuje zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy i wybranego Produktu, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy Bonów zgromadzonych na Koncie, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona, a Bony zostaną ponownie zapisane na Koncie Kupującego. W przypadku zwrotu części Produktów podstawą do rozliczania będzie wartość niezwróconych Produktów z zamówienia. Jeśli będzie ona równa lub wyższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania Bonu, zwrócimy pełną uiszczoną płatność za zwrócony Produkt lub Produkty. Jeśli wartość niezwróconych Produktów będzie niższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania Bonu, w ramach zwrotu w pierwszej kolejności zostanie rozliczona wartość zwróconych Produktów z uwzględnieniem przyznanego Bonu. W ramach rozliczenia zwrócimy faktycznie uiszczoną płatność w wysokości stanowiącej równowartość zwróconych Produktów pomniejszoną o wartość Bonu, a Bon zostanie ponownie zapisany na Koncie, o ile nie utracił on ważności. Jeżeli wartość zwróconych Produktów będzie niższa od wartości wykorzystanego przy zakupie Bonu, Kupujący otrzyma równowartość zwróconych Produktów w formie Bonu do wykorzystania w Sklepie internetowym. Pieniądze zostaną zwrócone w analogiczny sposób do tego, w jaki została dokonana płatność za Produkt. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Kupującego rachunek bankowy, o ile Konsument zgodzi się na to i nie będzie to wiązało się z żadnymi kosztami.

6.       Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

7.       Jeżeli Kupujący wybierze sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

8.       Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpi od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

9.       Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres: 78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 3F.

10.   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

11.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

12.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy której przedmiotem świadczenia jest Produktu dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.       której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

5.       dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Powered by Comarch e-Sklep & Comarch ERP XL ® Zaprojektowano w Creatorium. Szablony do Comarch e-Sklep