Regulamin sklepu

REGULAMIN i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego www.esubli.pl prowadzonego przez firmę EUROLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021515, NIP: 6721839167, REGON: 331274215, kapitał zakładowy: 130 000,00 zł.

 


SPIS TREŚCI:

 

 

1.       INFORMACJE OGÓLNE
2.       SŁOWNICZEK/DEFINICJE
3.       REJESTRACJA
4.       WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
5.       WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
6.       PROMOCJE, BONY PROMOCYJNE
7.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU
9.       OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI
10.   ZABEZPIECZENIA
11.   KONTAKT
12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Regulamin sklepu internetowego, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.esubli.pl określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

II. SŁOWNICZEK/DEFINICJE

1.       Sprzedawca - Sprzedawcą jest firma: EUROLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021515, NIP: 6721839167, REGON: 331274215, kapitał zakładowy: 130 000,00 zł, tel.: +48 94 311 38 21, e-mail: kontakt@esubli.pl.

2.       Klient - Klientem jest osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem składania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest dokonanie Rejestracji na Stronie internetowej i akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.       Strona Internetowa - Strona internetowa, pod którą prowadzony jest sklep internetowy www.esubli.pl.

4.       Sklep Internetowy - Sklepem Internetowym jest prowadzona przez Sprzedawcę Sklep, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej www.esubli.pl.

5.       Towar - Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie. Możliwe jest dodawanie do koszyka i zamawianie wyłącznie towarów, które Sprzedawca posiada na stanie magazynowym. Oferowane przez Sprzedawcę towary, są nowe, zapakowane fabrycznie i posiadają gwarancję producenta.

6.       Konto Internetowe - Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym. 

7.       Administrator Bazy Danych - Oznacza spółkę EUROLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych klientów.

8.       Dział Obsługi Klienta - Oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: +48 94 311 38 21, fax: +48 94 311 38 01, e-mail: kontakt@esubli.pl.

9.       Rejestracja - Oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

10.   Login - Oznacza ustalone przez Klienta, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane jest wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

11.   Konto Klienta - Oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym oraz gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów a także umożliwia Klientowi obserwację statusu realizacji zamówienia oraz korzystanie z rabatów dla stałych klientów.

12.   Zamówienie - Oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

III. REJESTRACJA

1.       Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji umieszczonego na Witrynie Sklepu internetowego.

2.       W trakcie Rejestracji Klient:

o        Wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, nazwy firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numeru telefonu, (personalnego) adresu e-mail, adresu zamieszkania lub siedziby firmy Klienta.

o        Zostaje poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

o        Ustala indywidualny Login i Hasło.

o        Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.

o        Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

o        Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami w Sklepie internetowym.

o        Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

 

IV. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej. 

1.       Wymagania sprzętowe - Aby uzyskać prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej, zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. 

2.       Rejestracja Klienta (login) - Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu, a także akceptacji Polityki Prywatności EUROLAND Sp. z o.o. oraz Regulaminu Sklepu Internetowego  i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty określone we wzorze w oświadczenia wskazanego w ust. 6. 

3.       Złożenie zamówienia -Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.       Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. 

5.       Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta. 

6.       Podczas rejestracji Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności EUROLAND Sp. z o.o. określoną w Regulaminie oraz Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę EUROLAND Sp. z o.o., oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez wyżej wskazaną spółkę podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego EUROLAND Sp. z o.o. oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminami poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie i otrzymanie własnego loginu, a w dalszej konsekwencji – składanie zamówień w sklepie internetowym. 

 

V. WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

1.       Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy. 

2.       Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej podczas procesu składania zamówienia. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.esubli.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3.       Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

4.       W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

5.       W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem na podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

6.       Sprzedający nie odpowiada za wydłużenie czasu realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7.       Towar w zależności od wyboru sposobu dostawy podczas składania zamówienia, dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na terenie całej Polski.

8.       Dostawa poza granice Polski jest możliwa po wcześniejszym kontakcie i indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki.

9.       Przystąpienie do realizacji zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub po otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze. Wysyłka następuje niezwłocznie, po skompletowaniu złożonego zamówienia.

10.   Zamówiony towar można także odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego bez żadnych dodatkowych opłat. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o przygotowaniu zamówienia i możliwości odbioru.

11.   Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

12.   Płatność przelewem można dokonywać na rachunek o numerze: 81 1020 2791 0000 7202 0178 4131 (PKO BP o. w Białogardzie) EUROLAND Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard. W tytule przelewu koniecznie należy podać numer zamówienia. Informacje z wszystkimi danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przelewu są wysyłane na e-mail podany przy rejestracji konta, po zatwierdzeniu zamówienia.

13.   Płatność przy odbiorze jest możliwa tylko w przypadku wybrania opcji przesyłki kurierskiej pobraniowej lub w przypadku osobistego odbioru towaru.

14.   Sprzedający nie przechowuje żadnych danych Kupującego związanych z wykonywanymi płatnościami, jak np. dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej itp.

 

VI. PROMOCJE, BONY PROMOCYJNE

1.       Co jakiś czas organizowane są promocje na wybrany asortyment z oferty. Przy produktach objętych promocją widnieje nowa, promocyjna cena. Warunkiem zakupu towaru w cenach promocyjnych jest złożenie zamówienia w trakcie trwania promocji.

2.       W sklepie można korzystać z 3 rodzajów bonów: rabat kwotowy, rabat procentowy, darmowa dostawa. Bony, które nie są przypisane do konkretnej osoby, można swobodnie przekazywać innym osobom.

3.       Każdy bon ma ściśle określony okres ważności. Nie wykorzystanie bonu w danym okresie skutkuje jego usunięciem z systemu sklepu.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, aby wykluczyć uszkodzenia towaru w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół reklamacyjny.

2.       W przypadku stwierdzenia wady towaru lub innych nieprawidłowości w trakcie jego użytkowania, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@esubli.pl. Jeśli zgłoszenie dotyczy uszkodzeń towaru, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, prosimy w miarę możliwości, o załączenie zdjęć przedstawiających wadliwy element.

3.       Uszkodzone lub brakujące elementy zostaną dostarczone w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na koszt Sprzedającego.

4.       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją, użytkowania zakupionego towaru.

5.       Sprzedawca dostarcza Produkty wolne od wad. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

6.       Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Kupujący może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie z uprawnień przysługujących od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.       Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:

1.       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

2.       żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego .

9.       Jeżeli Kupujący jest konsumentem (rozumianym jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument”, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Kupujący wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar Sprzedawcy na adres 78-200 Białogard, ul.Zwycięstwa 4.

10.   Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11.   Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

12.   W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

13.   W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Kupującego rachunek bankowy, jeżeli Kupujący będzie Konsumentem wyraźnie się na to zgodzi i nie będzie to wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

14.   Sprzedawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy Bonów zgromadzonych na Koncie, zostanie  zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona, a Bon zostanie ponownie zapisany na Koncie, o ile nie utracił on ważności.

 

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1.       Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

2.       Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone, z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), który jest dostarczany wraz z Towarem, na adres EUROLAND Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 4, 78-200 Białogard. Jako datę przyjęcia zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane.

3.       Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, na zasadach opisanych w ust. 5 poniżej. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.       Sprzedawca gwarantuje zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy i wybranego Produktu, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy Bonów zgromadzonych na Koncie, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona, a Bony zostaną ponownie zapisane na Koncie Kupującego. W przypadku zwrotu części Produktów podstawą do rozliczania będzie wartość niezwróconych Produktów z zamówienia. Jeśli będzie ona równa lub wyższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania Bonu, zwrócimy pełną uiszczoną płatność za zwrócony Produkt lub Produkty. Jeśli wartość niezwróconych Produktów będzie niższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania Bonu, w ramach zwrotu w pierwszej kolejności zostanie rozliczona wartość zwróconych Produktów z uwzględnieniem przyznanego Bonu. W ramach rozliczenia zwrócimy faktycznie uiszczoną płatność w wysokości stanowiącej równowartość zwróconych Produktów pomniejszoną o wartość Bonu, a Bon zostanie ponownie zapisany na Koncie, o ile nie utracił on ważności. Jeżeli wartość zwróconych Produktów będzie niższa od wartości wykorzystanego przy zakupie Bonu, Kupujący otrzyma równowartość zwróconych Produktów w formie Bonu do wykorzystania w Sklepie internetowym. Pieniądze zostaną zwrócone w analogiczny sposób do tego, w jaki została dokonana płatność za Produkt. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Kupującego rachunek bankowy, o ile Konsument zgodzi się na to i nie będzie to wiązało się z żadnymi kosztami.

6.       Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

7.       Jeżeli Kupujący wybierze sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

8.       Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpi od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

9.       Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres: 78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 3F.

10.   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

11.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

12.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy której przedmiotem świadczenia jest Produktu dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.       której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

5.       dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.       Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego www.esubli.pl (organizatorem sieci i zarządca strony internetowej), nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

2.       Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

3.       Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

4.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez EUROLAND Sp. z o.o.

5.       Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Rozdziale III ust. 1 lit. a Regulaminu jest konieczne do zawarcia z EUROLAND Sp. z o.o. umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.esubli.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

X. ZABEZPIECZENIA

1.       Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

2.       Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego prowadzącego stronę internetową www.esubli.pl.

3.       Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerach firmy FBB sp. z o.o. (ul. Dąbrowskiego 7/6, 42-200 Częstochowa), administrowanych przez firmę ISS pLogic (ul. 11 Listopada 8/25, 42-200 Częstochowa).

4.       Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy oraz sklepu internetowego prowadzącego  stronę internetową  www.ephto.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

5.       Firma EUROLAND sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

 

XI. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, telefonicznych pod numerem +48 94 311 38 21 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce „Kontakt”.

 

XII. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1.       We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3.       Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w pierwszej kolejności strony będą starały się rozwiązać polubownie w trybie postępowania reklamacyjnego ustanowionego niniejszym Regulaminem i przepisami Kodeksu cywilnego.

4.       W przypadku braku polubownego rozwiązania w powyższym trybie, Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze m.in.:

1.       zapisu na Stały Polubowny Sąd Konsumencki Ośrodek Zamiejscowy Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z siedzibą w Koszalinie działający przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie (http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/) na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Nr 113, poz. 1214), pod warunkiem, że strony sporu sporządzą zapis na sąd polubowny i zaakceptują zasady działania Sądu;

2.       mediacji prowadzonej na zasadach określonych w Zaleceniu Komisji (2001/310/WE) z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich oraz w wytycznych postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji wydanych przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, a także z zastosowaniem postanowień art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, ze zm.); mediację wszczyna się na wniosek konsumenta.

5.       W ostateczności spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Konsumenta określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Powered by Comarch e-Sklep & Comarch ERP XL ® Zaprojektowano w Creatorium. Szablony do Comarch e-Sklep